Συντήρηση

Με ευθύνη και συνέπεια, το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας μας βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε στιγμή, για να σας παρέχει συνεχής κάλυψη υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών, καλύπτοντας έτσι κάθε είδους απαιτήσεις και ανάγκες.

Όλοι οι ανελκυστήρες που ανήκουν στην τακτική μηνιαία συντήρηση της εταιρείας μας, συντηρούνται επιμελώς κάθε μήνα, με ένα εύρος ελεγχόμενων εργασιών και επιθεωρούνται ανά τρίμηνο από τον υπεύθυνο συντηρητή όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

Η συντήρηση ενός ανελκυστήρα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του μετά το πέρας της εγκατάστασής του και κατά την διάρκεια του χρόνου λειτουργίας του.

Σκοπός είναι να διασφαλίζει και να προλαμβάνει όλες τις επικίνδυνες καταστάσεις οπού μπορεί να προκύψουν κατά την λειτουργία του. Εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία σε όλους τους χρηστές του ανελκυστήρα
Η τακτική συντήρηση περιλαμβάνει

  • Επίβλεψη
  • Λίπανση εξαρτημάτων
  • Ρύθμιση τον μηχανοκίνητων εξαρτημάτων
  • Συντήρηση ηλεκτρονικών – ηλεκτρικών εξαρτημάτων
  • Επιμήκυνση στο λειτουργικό χρόνο ζωής του
  • Διατήρηση των εγκαταστάσεων του ανελκυστήρα σε άριστη κατάσταση
  • Παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας του ανελκυστήρα
  • Αποκατάσταση των έκτατων βλαβών
  • Ασφάλεια για αστική ευθύνη σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία